Video

Molimo Vas da sva video upustva detaljno pregledate prije korišćenja programa.

1.Registracija programa

Registracija programa se vrši direktno iz programa klikom na taster “REGISTRACIJA ” koji se nalazi na prozoru za prijavu.Prilikom popunjavanja podataka molimo Vas da pažljivo unosite iste jer će biti upisani na vašoj licenci kao i na podacima za prijavu.Na sledećem video upustvu je detaljno objašnjeno kako popuniti polja za registraciju.

2.Kako aktivirati program

Za korisćenje programa potreban Vam je aktivacioni ključ koji dobijate na email sa kojim ste se prethodno registrovali.Aktivacioni ključ ima 36 karaktera i jedistven je.Mozete ga koristiti na jedan ili vise računara s tim što svi računari pristupaju jednoj bazi.Jedna baza jedna licenca.Na sledećem video upustvu je detaljno objašnjeno kako da aktivirate program.

3.Kako popuniti podatke o firmi

Svi podaci o firmi i prodavnici kao i logo-u su potrebni kako bi izjava,potvrda i sistemska sms poruka bila pravilno popunjena.Svi ti podaci zajedno sa podacima o kupcu će se nalaziti na izjavi,potvrdi ili sistemskoj sms poruci.Na sledećem video upustvu je detaljno objašnjeno kako da popunite podatke o firmi .

4.Podešavnje pristupa korisnika

Podešavanje pristupa korisnika kao i dodavanje novog korisnika može izvršiti samo administrator.Privilegije tj. prava korisnika takodje odredjuje administrator.Razlika izmedju prava pristupa:

"ADMIN" - može mijenjati sve podatke.

"USER" - ne može brisati, ažurirati, pregledati finansijske izvještaje, pregledati izvještaj svih korisnika, ući u podešavanja a samim tim ne može mijenjati bilo koje podatke.

"USER"- može dodati novog kupca, izvršiti uplatu rate, pregledati dnevni finansijski izvještaj, pregledati izvještaje "KUPCI KOJI NIJESU ZATVORILI KREDIT", "KUPCI KOJI KASNE", "OTPISANI" kao i poslati automatski SMS kupcima koji kasne sa uplatom rate(ako imaju instaliran internet modem sa GSM karticom).Na sledećem video upustvu je detaljno objašnjeno kako da dodate novog korisnika i podesite njegova prava.

5.Novi kredit sa učešćem

Upisivanje novog kupca-kredita vrši se tako što su sva polja za kupca, garanta, iznos kredita, otpremnice, broj rata obavezna za popuniti. Za svako polje koje nije popunjeno sistem će Vas upozoriti i vratiti na to polje koje nijeste popunili.Na sledećem video upustvu je detaljno objašnjeno kako da dodate novog kupca tj. otvorite novi kredit sa učešćem.

6.Novi kredit bez ušešća biranjem prve rate

Upisivanje novog kupca-kredita bez učešća biranjem datuma prve rate vrši se tako što izaberete datum prve rate koji se nalazi iznad prozora za upis "IZNOS KREDITA" a sistem sam organizuje datume za uplatu ostalih rata kao i uklanjanje prozora za upis "UČEŠĆE". Na sledećem video upustvu je detaljno objašnjeno kako da dodate novog kupca tj. otvorite novi kredit bez učešća biranjem datuma prve rate.

7.Uplate i prekoračenje rate

Uplata rate vrši se na veoma jednostavan način tako što u polje za pretragu upišete ime, prezime, broj telefona ili JMBG i potvrdite na taster "ENTER" ili na ikonicu   koja se nalaze odmah pored polja za upis. Sistem će isfiltrirati samo one kupce koji počinu sa tim imenom, prezimenom, brojem telefona ili JMBG. Izaberite kupca iz tabele(sistem će popuni sva polja za kupca kojeg ste izabrali) i u polje "IZNOS UPLATE" upišite vrijednost za uplatu.Sistem će sam pronaći koja je rata plaćena i koliki je preostali dug. Na sledećem video upustvu je detaljno objašnjeno kako da izvršite uplatu rate, pregled potvrde kao i upozorenje o prekoračenju rate.

8.Automatsko popunjavanje polja ako je stari kupac

"STARI KUPAC" je opcija koja automatski popunjava sva polja o kupcu i garantu ako kupac već postoji u bazi. Ova opcija se koristi kako ne biste svaki put popunjavali podatke za kupca koji već postoji u Vašoj bazi. Pretraga kupaca se može vršiti po imenu i prezimenu ili broju telefona ili JMBG. Na sledećem video upustvu je detaljno objašnjeno kako da koristite opciju "STARI KUPAC".

9.Izvještaji, status kupca i otpis duga

Status kupca je informacija o korisniku izvučena na osnovu datuma uplata koje su izvršene za tog kupca kako biste znali da li je kasnio sa uplatama ili je plaćao dogovorenog datuma ili je plaćao prije na osnovu čega se odredjuje ukupna statistika tj. da li je to dobar ili loš kupac. Dozvoljeno kašnjenje je 1 dan po rati. Filter i izvještaj:

"SVI" je kompletan izvještaj sa svim kupcima.

"DANAS" je filter kupaca koji su otvorili novi kredit ili platili neku od rata trenutnog datuma.

"NIJE ZATVOREN KREDIT" je izvještaj onih kupaca koji nijesu zatvorili kredit tj. nijesu izmirili sva svoja dugovanja.

"KORISNICI KOJI KASNE" je izvještaj onih kupaca koji kasne sa plaćanjem rate više od jednog dana.

"OTPISANI" je izvještaj onih kupaca koji iz nekog razloga nijesu izmirili svoja dugovanja.

Na sledećem video upustvu je detaljno objašnjeno kako se koristi filter i izvještaji.

10.Finansijski izvještaji

"DNEVNI IZVJESTAJ" može pregledati i "USER" i "ADMIN" dok periodični finansijski izvještaj može pregledati samo "ADMIN". Dnevni finanski izvještaj se koristi kako bi "USER"-radnik znao koliki je iznos dat na kredit i koliki je iznos naplaćen na kraju dana. Na sledećem video upustvu je detaljno objašnjeno kako se koristi opcija "DNEVNI IZVJEŠTAJ" I "PERIODIČNI IZVJEŠTAJ".

11.Sms podešavanja i slanje poruke

Za podešavanje opcije "SMS MODEM" potreban Vam je internet modem i GSM sim kartica .Da bi ste koristili opciju "SMS MODEM" potrebno je u "Device Manager" pronaći broj porta upisati ga u polje "PORT" i sačuvati na taster "S".Kada sačuvate broj porta opcija "SMS MODEM" je spremna za korišćenje. Ova opcija se može koristiti za slanje automatskih SMS poruka samo onim kupcima koji kasne sa plaćanjem rate vise od jednog dana. Na sledećem video upustvu je detaljno objašnjeno kako se koristi opcija "SMS MODEM".

12.Datum isteka licence

Za provjeru o datumu isteka licence potrebno je kliknuti na taster "O PROGRAMU".U istom prozoru se nalazi taster "UPLATNICA" a klikom na isti biće Vam prikazana automatski popunjena uplatnica sa Vašim podacima. Ova opcija se koristi za pregled informacija za uplatu. Možete štampati uplatnicu kako biste na vrijeme izvršili uplatu. Na sledećem video upustvu je detaljno objašnjeno kako se koristi opcija "O PROGRAMU".

13.Update programa

Mi smo tu zbog Vas i spremni smo da razmotrimo Vaše predloge o opcijama koje svima mogu biti od koristi. Dodavanjem novih opcija u programu kao i sitnim ispravkama starih pojavljuje se nova verzija programa. Kada se pojavi nova verzija programa o tome će Vas sistem obavjestiti prilikom prijave. Poželjno je da svaki put kada Vam se pojavi zahtjev za nadogradnju programa potvrdite na taster "OK" jer nova verzija je uvjek naprednija od stare. Na sledećem video upustvu je detaljno objašnjeno kako se koristi opcija "Aplication Update"".

Program možemo instalirati na Vaš zahtjev.
Potrebno je instalirati "Teamviewer" program koji možete preuzeti ovdje >>TEAMVIEWER<<
i poslati "Your ID" i "Password" na email info@softmarket.me